جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي ماهنشان
نوع شهرك شهرك
شهرستان ماهنشان
دهستان ميرآخور
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 102.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 478.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 90.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 90.00 کیلومتر (زنجان )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر