جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي خرمدره
نوع شهرك شهرك
شهرستان خرمدره
دهستان قلعه حسينيه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 75.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 440.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 80.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 4.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر