جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي زنجان يك (اشراق)
نوع شهرك شهرك
شهرستان زنجان
دهستان تهم
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 18.00 کیلومتر (گمرك زنجان)
فاصله تا بندر 250.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 2.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 10.00 کیلومتر (ايستگاه خرم پي )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر