جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي زنجان 2(نوآوران)
نوع شهرك شهرك
شهرستان زنجان
دهستان معجزات-اژدهاتو
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 20.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 255.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 12.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 12.00 کیلومتر (زنجان )
فاصله تا شهر 12.00 کیلومتر