جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي ابهر1
نوع شهرك شهرك
شهرستان ابهر
دهستان هيدج
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 63.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 320.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 75.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 30.00 کیلومتر (تاكستان )
فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر