جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي طارم
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان طارم
دهستان هزار رود
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 80.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 300.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 90.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر