جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي ابهر2(شريف)
نوع شهرك شهرك
شهرستان ابهر
دهستان شريف آباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 78.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 450.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 90.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر