جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي کارگاهي زنجان (ظريفان)
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان زنجان
دهستان بناب
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 5.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 350.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 10.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 10.00 کیلومتر (زنجان )
فاصله تا شهر 10.00 کیلومتر