جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي طارم
نوع شهرك شهرك
شهرستان طارم
دهستان هزار رود
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 80.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 300.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 90.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 108.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر