جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي خدابنده
نوع شهرك شهرك
شهرستان خدابنده
دهستان مزيد اباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 78.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 465.00 کیلومتر (انزلي)
فاصله تا مرکز استان 90.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر