جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي سلطانيه
نوع شهرك شهرك
شهرستان سلطانيه
دهستان سنبل آباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 30.00 کیلومتر (خرم پي)
فاصله تا بندر 350.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 20.00 کیلومتر (زنجان )
فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر