جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي انگوران
نوع شهرك شهرك
شهرستان ماهنشان
دهستان قلعه جوق
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 82.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 75.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 60.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 35.00 کیلومتر