جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرك صنعتي زنجان 3(كهناب)
نوع شهرك شهرك
شهرستان زنجان
دهستان بناب
فاصله تا جاده 5.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 10.00 کیلومتر (زنجان)
فاصله تا بندر 350.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 15.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 15.00 کیلومتر (زنجان )
فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر