آمار و اطلاعات
 

شماره تماس واحد های به بهره برداری رسیده مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استانلیست شهرکها و نواحی صنعتی مصوب استان زنجانگزارش عملکرد اعتبارات استانی سال 97 منتهی به تاریخ 139/12/28گزارش عملکرد اعتبارات استانی سال 97 منتهی به تاریخ 1398/04/02گزارش عملکرد اعتبارات استانی سال 97 منتهی به تاریخ 1398/07/02گزارش عملکرد اعتبارات استانی سال 97 منتهی به تاریخ 1398/09/30