معاونين و مديران
 

عبداله خالقی مقدم

مشاور مدیر عامل و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن : 02433771259
نمابر : 02433773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

وحید سخایی فرد

مدیر حراست

تلفن : 02433770023
نمابر : 02433773300
پست الكترونيك: -

پورنگ مدنی

مدیر ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و انرژی

تلفن : 02433770023
نمابر : 02433773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

سید مرتضی موسوی

مدیر امور حقوقی قراردادها

تلفن : 02433770023
نمابر : 02433773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

رمضان خانمحمدی

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت

تلفن : 02433771259
نمابر : 02433773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

محمد بابایی

مدیر برنامه ریزی و طرح ها

تلفن : 33770023
نمابر : 33773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

سعید افسری

مدیر امور متقاضیان

تلفن : 33770023
نمابر : 33773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

یعقوب اسلامی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تلفن : 33770023
نمابر : 33773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

امیرحسین بهروزی

ذیحساب و مدیر امور مالی

تلفن : 33770023
نمابر : 33773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

عبداله شکراوغلی

معاون فنی

تلفن : 02433770023
نمابر : 02433773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

اصغر جمالی

مدیر فنی و پیمان ها

تلفن : 33770023
نمابر : 33773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

افشین جعفری

مدیر تامین مالی و توسعه بازار

تلفن : 33770023
نمابر : 33773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

پیمان فخاری

مدیر شهرکهای صنعتی سلطانیه، کهناب و طارم

تلفن : 33770023
نمابر : 33773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir