اعضاء هيات مديره
 

محسن عباسی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

تلفن : 02433771259
نمابر : 02433773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

رمضان خانمحمدی

عضو موظف هیات مدیره

تلفن : 02433771259
نمابر : 02433773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir

پژمان عربخانی

عضو غیرموظف هیات مدیره

تلفن : 02433770023
نمابر : 02433773300
پست الكترونيك: zanjan@isipo.ir