جزییات مناقصه/مزایده
 

آگهـي مـزايـده عمـومـي واگذاری زمین ناحیه کارگاهی ظریفان

استان:‌
شماره آگهی :‌98-1
مزایده گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
معاونت :‌معاونت برنامه ریزی و توسعه مديريت
شروع مزایده :‌1398/05/13
پایان مزایده :‌1398/06/06

شرح اگهی

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان در نظر دارد موارد درج شده در جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . الف : واگذاری حق بهره برداری از زمین ، اعیانی و تاسیسات اراضی كارگاهي واقع در ناحیه صنعتی ظریفان با مشخصات جدول پیوست(هر واحد به صورت جداگانه طبق مال تعریف شده در سامانه ستاد) : لذا از کلیه متقاضیان و اشخاص واجد شرایط که تمایل به شرکت در این مزایده ها را دارند دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 13/05/98 تا ساعت 19 مورخ 04/06/98 به سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه نموده و نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند . پیشنهادات و مدارك خود را نیز از تاریخ 15/05/98 تا پایان ساعت 19 مورخ 05/06/98 در سامانه فوق الذكر درج نموده و پاكتهاي فيزيكي را كه شامل پاكات الف ، ب و ج مي باشد در داخل پاكت جامع ، حداكثر تا ساعت 10 صبح مورخ 06/06/98 به دبيرخانه این شرکت تسلیم و رسید اخذ نماييد ( پاكات خام مزايده را می توانید از امور قراردادها دريافت نماييد ) . ضمناً زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه ساعت 11 صبح مورخ 06/06/98 می‌باشد.. ضمناً نوع تضمین شرکت در مزايده به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی (که شرح باز پرداخت آن در اسناد مزايده آمده است ) و یا اوراق مشارکت بی نام به مبالغ اشاره شده قابل قبول می‌باشد. - جهت خريد اسناد بايستي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت قیمت اسناد پرداخت و نسبت به دریافت اسناد اقدامات لازم صورت گیرد . - هزینه آگهی بر عهده برندگان مزايده می باشد . - شرايط پرداخت مبلغ مورد معامله : 10 درصد مبلغ معامله 3 روز پس از ابلاغ برنده شدن در مزايده مورد نظر و مابقي معامله و عقد قرارداد 7 روز پس از ابلاغ مذكور خواهد بود و لذا مبلغ مورد معامله به صورت دو مرحله 50 درصد نقد و50 درصد الباقی طی یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر جهت پرداخت در روز دهم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و هشت دريافت خواهد گرديد . - نشانی مزايده گزار : زنجان – خیابان خرمشهر- بالاتر از میدان هنرستان- روبروی پارک میثم تلفن تماس: 4-33770023