جزییات مناقصه/مزایده
 

آگهی مزایده عمومی تیرماه 1400

استان:‌
شماره آگهی :‌345/?
مزایده گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
معاونت :‌برنامه ریزی و توسعه مدیریت
شروع مزایده :‌1400/3/18
پایان مزایده :‌1400/3/31