مناقصات و مزایدات
 
جدید

آگهی مزایده عمومی تیرماه 1400

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان


جدید

اجرای پروژه

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

جدید

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) آذر ماه سال 1397

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان