معرفی شرکت
 

آشنايي با شهرك هاي صنعتي استان زنجان
شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به منظور ایجاد شهرکهای صنعتی با هدف استقرار و ساماندهی صنایع در سال ۱۳۶۹ تأسیس و فعالیت خود را با ۳ شهرک صنعتی آغاز نمود. این شرکت هم اکنون دارای ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب می باشد که امکان واگذاری زمین در 15 شهرک و ناحیه صنعتی آن وجود دارد و 3 شهرک و ناحیه صنعتی دیگر نیز در حال آماده سازي جهت واگذاري مي باشند.

شهرک صنعتی اشراق (شماره ۱ زنجان)
این شهرک با مساحت ۳۹۸ هکتار در کيلومتر ۵ جاده فرودگاه زنجان واقع گردیده و با توجه به نزديکی به مرکز شهر و برخورداری از امکانات زیربنایی از شرایط ویژه ای بهره مند است و مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
سایر امکانات شهرک: اینترنت، ساختمان فناوری و کسب و کار، ساختمان اداری، ایستگاه و خودروی آتش نشانی، فضای سبز، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب و شبکه راه آهن (در حال احداث)
ویژگی ها:
سند مالکيت تک برگی
فاصله تا مرکز استان: ۵ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۸ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: 10 کيلومتر
فاصله تا تهران: ۳۲۰ کيلومتر

شهرک صنعتی نوآوران (شماره ۲ زنجان)
این شهرک با مساحت ۲۸۷ هکتار در کيلومتر ۱۰ اتوبان زنجان تبریز واقع گردیده و با توجه به نزديکی به مرکز شهر و همچنین قرار گرفتن در مسیر ترانزیت زنجان به تبریز و زنجان به تهران از شرایط خاصی بهره مند است و مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
سایر امکانات شهرک: اینترنت، ایستگاه و خودروی آتش نشانی، فضای سبز، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب
ویژگی ها:
سند مالکيت تک برگی
فاصله تا مرکز استان: ۸ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۲۰ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۱۰ کيلومتر
فاصله تا تهران: ۳۲۰ کيلومتر

شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان
این شهرک با مساحت ۱۷۱ هکتار در کيلومتر ۵ جاده زنجان بیجار واقع گردیده و با توجه به نزديکی به مرکز شهر و برخورداری از امکانات زیربنایی از شرایط ویژه ای بهره مند است و مکانی مناسب جهت استقرار صنایع فعال در زمینه صنعت روی بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
سایر امکانات شهرک: اینترنت، ساختمان اداری، ایستگاه و خودروی آتش نشانی، فضای سبز، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب
ویژگی ها:
سند مالکيت تک برگی
فاصله تا مرکز استان: ۵ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۷ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۵ کيلومتر
فاصله تا تهران: ۳۲۰ کيلومتر

شهرک صنعتی تخصصی برق، الکترونیک و آی تی زنجان
این شهرک با مساحت 40 هکتار (در فاز اول) در کيلومتر 15 ضلع شمالی آزادراه زنجان-تهران واقع گردیده و با توجه به نزديکی به مرکز شهر و برخورداری از امکانات زیربنایی از شرایط ویژه ای بهره مند است و مکانی مناسب جهت استقرار صنایع فعال در زمینه برق، الکترونیک و آی تی می باشد.
ویژگی ها:
فاصله تا مرکز استان: 15 کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: 15 کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۵ کيلومتر
فاصله تا تهران: 310 کيلومتر


شهرک صنعتی افق ابهر
این شهرک با مساحت 85/765 هكتار در كيلومتر ۹۶ اتوبان زنجان-قزوین (ضلع شمالی) واقع گردیده و با قرار گرفتن در مسیر ترانزیت و نزديکی به تهران و نیز دسترسی به اتوبان مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف به شمار می رود و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
سایر امکانات شهرک: اینترنت، ساختمان فناوری و کسب و کار، ایستگاه و خودروی آتش نشانی، فضای سبز
ویژگی ها:
فاصله تا مرکز استان: ۹۲ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۱۰۰ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۲۰ کيلومتر
فاصله تا تهران: ۲۲۰ کيلومتر

شهرک صنعتی شریف ابهر
این شهرک با مساحت ۱۱۰ هکتار در کمربندی شمالی ابهر جنب پست برق واقع گردیده و با توجه به نزديکی به شهر و دسترسی به آزادراه مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
سایر امکانات شهرک: اینترنت، ایستگاه و خودروی آتش نشانی، فضای سبز، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب
ویژگی ها:
سند مالکيت تک برگی
فاصله تا مرکز استان: ۹۰ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۹۵ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۱۵ کيلومتر
فاصله تا تهران: ۲۲۵ کيلومتر

شهرک صنعتی هیدج
این شهرک با مساحت ۵۴ هکتار در کیلومتر ۷۵ جاده زنجان به تهران واقع گردیده و با توجه به نزديکی به مرکز شهر و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت، مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
سایر امکانات شهرک: اینترنت، فضای سبز، ایستگاه مجهز به خودروي آتش نشاني
ویژگی ها:
فاصله تا مرکز استان: ۷۵ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۸۰ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۵ کيلومتر
فاصله تا تهران: ۲۴۰ کيلومتر

شهرک صنعتی خرمدره
این شهرک با مساحت ۳۳۸ هکتار در کيلومتر۸۰ اتوبان زنجان- قزوین واقع گردیده و با توجه به قرار گفتن در مسیر ترانزیت و دسترسی به آزادراه، مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
سایر امکانات شهرک: اینترنت، ساختمان اداری، ایستگاه و خودروی آتش نشانی، فضای سبز، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب
ویژگی ها:
فاصله تا مرکز استان: ۸۵ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۹۵ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۸۵ کيلومتر
فاصله تا تهران: ۲۳۵ کيلومتر

شهرک صنعتی سلطانیه
این شهرک با مساحت 103 هکتار در اراضی روستای حسین آباد شهرستان سلطانیه واقع گردیده و با توجه به قرار گرفتن در مسیر ترانزیت و دسترسی به آزادراه، مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف می باشد.
ویژگی ها:
فاصله تا مرکز استان: 36 کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: 50 کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۵ کيلومتر
فاصله تا تهران: 270 کيلومتر


شهرک صنعتی خدابنده
این شهرک با مساحت ۵۰ هکتار در کیلومتر ۵ جاده خدابنده به سلطانیه واقع گردیده و مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
سایر امکانات شهرک: اینترنت
ویژگی ها:
فاصله تا مرکز استان: ۷۶ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۸۶ کيلومتر
فاصله تا را هآهن: ۷۶ کيلومتر
فاصله تا تهران: ۲۴۴ کيلومتر

شهرک صنعتی ماهنشان
این شهرک با مساحت ۵۶ هکتار در کيلومتر ۲ جاده ماهنشان به زنجان واقع گردیده و مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
ویژگی ها:
فاصله تا مرکز استان: ۱۱۰ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۱۲۰ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۱۱۰ کيلومتر
فاصله تا تهران: ۴۳۰ کيلومتر

شهرک صنعتی انگوران
این شهرک با مساحت ۱۱۷ هکتار در کيلومتر ۶۵ جاده زنجان به دندی واقع گردیده و مکانی مناسب جهت استقرار صنایع فعال در زمینه سرب و روی بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق و مخابرات می باشد.
ویژگی ها:
سند مالکيت تک برگی
فاصله تا مرکز استان: ۶۵ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۷۵ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۶۵ کيلومتر
فاصله تا تهران: ۳۸۵ کيلومتر

شهرک صنعتی طارم
این شهرک با مساحت ۵۰ هکتار در ضلع غربی شهر آببر واقع گردیده و با عنایت به اینکه شهرستان طارم مهد کشاورزی در چهار فصل سال می باشد، این شهرک مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف ازجمله صنایع تبدیلی کشاورزی بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
ویژگی ها:
سند مالکيت تک برگی
فاصله تا مرکز استان: ۹۳ كيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۱۰۳ كيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۹۵ كيلومتر
فاصله تا تهران: ۴۰۰ كيلومتر

ناحیه صنعتی طارم
این شهرک با مساحت ۶۴/14 هكتار در ضلع غربي شهر آببر واقع گردیده و با عنایت به اینکه شهرستان طارم مهد کشاورزی در چهار فصل سال می باشد، این شهرک مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف ازجمله صنایع تبدیلی کشاورزی بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
ویژگی ها:
فاصله تا مرکز استان: ۹۳ کيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۹۸ کيلومتر
فاصله تا راه آهن: 95 کيلومتر
فاصله تا تهران: ۴۰۰ كيلومتر

ناحیه صنعتی ایجرود
این ناحیه با مساحت ۸ هکتار در شهرستان ایجرود (ضلع جنوبی شهر زرین آباد) واقع گردیده و مکانی مناسب جهت استقرار صنایع مختلف بوده و دارای زیرساخت های اصلی آب، برق، گاز و مخابرات می باشد.
ویژگی ها:
سند مالکيت تک برگی
فاصله تا مرکز استان: ۳۶ كيلومتر
فاصله تا فرودگاه: ۴۶ كيلومتر
فاصله تا راه آهن: ۳۶ كيلومتر
فاصله تا تهران: ۳۵۶ كيلومتر

سایر شهر کها و نواحی صنعتی
• ناحیه صنعتی کارگاهی زنجان واقع در ضلع شمالی عوارضی زنجان تهران و عوارضی زنجان تبریز در حال آماده سازی می باشد.
• شهرک صنعتی زنجان ۴ (دره ليک) واقع در كيلومتر 35 اتوبان زنجان تبریز در حال آماده سازی می باشد.