تصاویر گالری
 

بازدید معاون محترم فنی شرکت شهرکهای صنعتی ایران از شهرکهای صنعتی استان زنجان


تاریخ: 1399/11/23