تصاویر گالری
 

شصت وپنجمين كارگروه تسهیل و رفع موانع با رياست دكتر حقيقي استاندار زنجان در شهرک صنعتی اشراق


تاریخ: 1399/10/7